โปสเตอร์

– กระดาษอาร์ต 190-350 แกรม

– กระดาษโปสเตอร์

PP โปสเตอร์

โปสเตอร์ (Poster) จะเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ที่พิมพ์บนกระดาบ หรือวัสดุต่าง ๆ มีการออกแบบเพื่อใช้ติดแขวนบนผนัง หรือกำแพง โปสเตอร์อาจจะเป็นภาพพิมพ์หรือภาพเขียนก็ได้ หรืออาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนั้นโปสเตอร์ยังใช้ในการพิมพ์ภาพถ่าย เพื่อใช้ในการตกแต่ง หรือที่เราเจอกันทั่วไปก็จะเป็นโปสเตอร์สำหรับงานวิชาการ โปสเตอร์เสนูอาหาร รูปถ่ายต่าง ๆ