การโปรโมต

ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง มีการใช้สติ๊กเกอร์คล้าย “แผ่นใบปิด” ในการโปรโมต และเสนอ
พิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ในเชียงใหม่# พิพิธภัณฑ์
ดูรายละเอียด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

พาร่างกายไปเบิร์น รงชีวิตและพัฒนาการทางสังคม ส่วนจัดแสดงที่ 6 แสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนา
และศิลปะในประเทศไทย โบราณวัตถุที่น่าสนใจ (Chiang Mai Attractions) พระสาวกดินเผา

ปัจจุบันสารกรองน้ำ มีหลากหลายยี่ห้อ ตามความวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้, สภาพของน้ำดิบ, และคุณภาพน้ำที่ต้องการ
เพื่อให้คุณภาพในการกรองสำหรับน้ำใช้ หรือ น้ำดื่มให้มีประสิทธิภาพ
ศิลปะสมัยหริภุญไชย
สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปในพุทธศตวรรษที่ 17-18 พระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อสำริด ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19-20
ของวัดพระสิงห์วรวิหาร เสื้อเยียรบับ เสื้อคลุมดิ้นเงินดิ้นทองของเจ้าแก้วนวรัฐ
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกรองน้ำบาดาล

ก็จะเห็นได้ว่าน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีสิ่งสกปรกที่ผสมเจือปนอยู่มากมาย
ศิลปะ การแสดงออกทางความคิดจนเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา กระทั่งปัจจุบันที่เรายังมี “สติ๊กเกอร์ไลน์”
เป็นที่นิยมในยุคดิจิตอล